RODO

Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych procesów realizowanych przez
Bank Spółdzielczy w Stopnicy. Na bieżąco informujemy Państwa o ważnych zmianach w
przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą.


Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony
danych osobowych, zwane RODO. Będzie ono miało zastosowanie w Unii Europejskiej od
25 maja 2018 roku.


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

 1. Co to jest RODO?
  Jest to skrót do Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in.nowe prawa Klientów. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie Klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych.
 2. Dlaczego Bank przetwarza moje dane osobowe?
  Bank przetwarza państwa dane, aby prowadzić działalność bankową, na przykład prowadzić rachunek bankowy, zawrzeć i realizować umowę dotyczącą produktu bankowego typu kredyt, lokata, rachunek oszczędnościowy, rachunek ROR, czy zapewnić bezpieczeństwo Państwa środków i transakcji. prowadzimy również działalność informacyjną o naszych usługach i produktach.
 3. Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?
  Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, w tym zgodami marketingowymi.
 4. Kto jest administratorem moich danych osobowych?
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Stopnicy. Bank odpowiada za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Bankiem w placówkach banku lub z Inspektorem Ochrony Danych.
 5. Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych?
  Z Inspektorem Ochrony Danych w Banku Spółdzielczym w Stopnicy mogą Państwo kontaktować się listownie kierując korespondencję na adres: Bank Spółdzielczy w Stopnicy, Inspektor ochrony Danych, 28-130 Stopnica, pl. Piłsudskiego 27, bądź telefonicznie pod numerem telefonu 41/377-90-50
 6. W jakim celu Bank przetwarza moje dane osobowe?
  Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Bank w celu:
  1. podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, w tym w celu dokonania badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego,
  2. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością bankową, w tym wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz w celu sprzedaży i marketingu bezpośredniego,
  3. gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
  4. wewnętrznych celów administracyjnych Banku, w tym analizy portfela kredytowego, statystyki i raportowania wewnętrznego w Banku,
  5. w celu wskazanym w treści udzielonej przez Państwa zgody.
 7. Jakie rodzaje, kategorie danych osobowych Bank przetwarza?
  Bank przetwarza dane związane z:
  1. identyfikacją i weryfikacją tożsamości Klienta,
  2. dane transakcyjne,
  3. dane dotyczące stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej, w tym o osobach pozostających na utrzymaniu i pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
  4. dane finansowe lub związane ze świadczeniem usług bankowych,
  5. dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, zawodowej lub społecznej,
  6. dane audiowizualne (nagrywane rozmowy dla celów bezpieczeństwa lub celów dowodowych w centrali i oddziale BS Stopnica)
 8. Kto jest odbiorcą moich danych?
  Państwa dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:
  1. Biuro Informacji Kredytowej S.A.,
  2. Związek Banków polskich,
  3. Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
  4. Komisja Nadzoru Finansowego,
  5. biura informacji gospodarczej,
  6. banki, instytucje kredytowe i inne upoważnione podmioty na podstawie przepisów prawa,
  7. podmioty, którym Bank powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające),.
 9. Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?
  Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 10. Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Bank?
  Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Banku, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług po wygaśnięciu umowy, dane te będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody.
 11. jakie uprawnienia mi przysługują?
  W związku z przetwarzaniem przez Bank danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO)
  2. do sprostowania danych (art. 16 RODO)
  3. do usunięcia danych (art. 17 RODO)
  4. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
  5. do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
  6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)
  7. prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
 12. Do kogo mogę wnieść skargę?
  W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?
  Podanie przez państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
 14. Skąd bank ma moje dane osobowe?
  Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski, umowy zawarte z Bankiem, natomiast w przypadku pozyskania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są osoby trzecie. Wówczas Bank ma obowiązek poinformowania te osoby o źródle pozyskania ich danych.


Zasady rozpatrywania wniosków dotyczących obsługi praw klienta w zakresie
danych osobowych.


Klient indywidualny i Klient instytucjonalny (osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą, osoba fizyczna prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne, spółka cywilna,
spółka partnerska, spółka jawna) Banku jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie
obsługi praw Klienta wynikających z RODO, a Bank zobowiązany jest do jego rozpatrzenia
według poniższych zasad:


Klient może zgłosić wniosek do Banku w każdej chwili, poczynając od 25 maja 2018r.:

 1. Bank rozpatruje wniosek złożony przez Klienta Banku lub osobę działającą w jego imieniu:
  1. w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
  2. w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor ochrony danych poinformuje Klienta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyny opóźnienia,
  3. w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta, Inspektor ochrony danych niezwłocznie - najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klienta listownie o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 2. Klient może złożyć wniosek z wykorzystaniem formularza opracowanego przez Bank. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Banku, w dedykowanej zakładce RODO www.bsstopnica.pl lub w placówkach sprzedażowych Banku. Wniosek Klienta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
 3. Klient może złożyć wypełniony wniosek w Oddziale i Centrali Banku.
 4. Oddział Banku realizuje wniosek Klienta w zakresie obowiązku informacyjnego (udziela informacji Klientowi), prawa do cofnięci zgody na cele marketingowe oraz prawa do sprostowania (aktualizacji danych). W przypadku pozostałych praw Klienta, obsługę wniosku realizują dedykowani pracownicy Centrali banku.
 5. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez bank żądania Klienta.
 6. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Bank. Informacja o trybie zgłaszania reklamacji dostępna jest na stronie internetowej Banku.
 7. W imieniu Banku Inspektor ochrony danych udziela Klientowi odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 8. Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie pierwszego wniosku. Jeżeli częstotliwość wniosków Klienta jest większa, niż jeden wniosek w ciągu trzech miesięcy, bank może pobrać opłatę, równą kosztom administracyjnym związanym z udzieleniem odpowiedzi.
 9. Właściwym dla Banku organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 10. W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z pracownikiem placówki sprzedażowej lub inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iodbsstopnica@gmail.com


Administrator - Bank Spółdzielczy w Stopnicy


Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016r.)


Pobierz wniosek- realizacja praw klienta zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679
http://bsstopnica.pl/images/bsstopnica/informacje/wniosekrodo.pdf