•System kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Stopnicy TUTAJ

•Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Stopnicy dostępna TUTAJ

•Polityka Ładu Korporacyjnego dostępne TUTAJ

Polityka wynagradzania  pracowników których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w  Stopnicy TUTAJ

•Ocena Stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w BS Stopnica TUTAJ

•Schemat Organizacyjny Banku dostępny TUTAJ

•Rozpatrywanie reklamacji dostępne TUTAJ

•Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Stopnicy o stosowaniu
"Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji Nadzorowanych" wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego dostępne TUTAJ

•Informacja Banku Spółdzielczego w Stopnicy dotycząca profilu ryzyka Banku, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń oraz innych informacji podlegających obowiązkowym ujawnieniom według stanu na 31.12.2018 r. dostępne TUTAJ


Dane finansowe za 2018 r.
Bilans

Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta

Rachunek zysków i strat