Bank Spółdzielczy w Stopnicy informuje klientów detalicznych  którzy zawarli umowę opartą na indeksach stosowanych jako wskaźnik  referencyjny WIBOR o możliwości podpisania aneksu BMR w przypadku zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego zgodnie z art. 59 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych
i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenia (UE) nr 596/2014 (Dz. U. L z 29.06.2016 r.,  ze zm.) powinniśmy od 1 stycznia 2018 r. uwzględniać w naszej działalności oraz odzwierciedlać w umowach kredytowych z klientami detalicznym przepisy Rozporządzenia BMR, w tym przepisy art. 28 ust. 2do umowy kredytowej włączającej do treści umowy Klauzurę awaryjną.

Po więcej informacji zapraszamy do placówki Banku .

Zarząd Banku