Zebranie

                                                                  

                                                                    ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STOPNICY

                                                                 ZAWIADAMIA CZŁONKÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO,

                                                                             ŻE W DNIU 19 MAJA 2022 O GODZ. 15.00

                                      W TUCZĘPACH W LOKALU BANKU ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE  GRUPY  CZŁONKOWSKIEJ 

                                                                           BANKU SPÓŁDZIELCZEGO  W TUCZĘPACH,

                                                                                     ORAZ 20 MAJA 2022 O GODZ. 15³

                                       W STOPNICY W LOKALU BANKU ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE  GRUPY  CZŁONKOWSKIEJ 

                                                                             BANKU SPÓŁDZIELCZEGO  W STOPNICY

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad

2.  Wybór Przewodniczącego i Sekretarza  Zebrania Grupy Członkowskiej.

3.  Przyjęcie porządku obrad i Regulaminu obrad Zebrania Grupy 

     Członkowskiej

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przedstawienie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku      Spółdzielczego w Stopnicy za 2021r oraz z wykonania Uchwał  z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli. 

6. Zgłaszanie kandydatów na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Stopnicy

7. Rozpatrzenie spraw , które mają być przedmiotem obrad najbliższego 

    Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Stopnicy,

8. Zgłaszanie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i 

    Zebrania Przedstawicieli  oraz wyrażanie opinii dotyczących działalności 

    Banku.

9. Przedstawienie wyników głosowania.

10. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                                                                                 ZARZĄD

                                                                                                                                                BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

                                                                                                                                                              W STOPNICY