Prekursorem Banku Spółdzielczego w Stopnicy było Wolickie Chrześcijańskie Stowarzyszenie Pożyczkowo - Oszczędnościowe w Stopnicy, które rozpoczęło swą działalność 19 maja 1913 r. Jednym z założycieli  był ks. Jan Zalewski – proboszcz parafii rzymsko-katolickiej w Stopnicy.

W 1924 r. Statut Stowarzyszenia został dostosowany do Ustawy o spółdzielniach, jednocześnie zmieniono nazwę na Kasę Stefczyka w Stopnicy. Nadzór nad Spółdzielnią sprawował Krajowy Patronat Spółdzielczości Rolniczej we Lwowie.

W 1934 r. Kasa zrzeszała 451 członków. Lata kryzysu gospodarczego i wydarzenia wojenne przyspieszyły ubytek funduszy obrotowych a zwłaszcza zaznaczył się odpływ wkładów oszczędnościowych. W okresie okupacji działalność gospodarcza ograniczona była do spłat zaciągniętych przed wojną pożyczek. Po wojnie działalność wznowiono 14 marca 1948r.

W 1950 r. powstaje Gminna Kasa Spółdzielcza, której terenem działania są ówczesne gminy: Stopnicka, Wolicka, Szczytnicka i Zborowska. W 1961 r. następuje kolejna zmiana na Bank Ludowy w Stopnicy. Terenem działania Banku były gromady: Białoborze, Kargów, Pieczonogi, Tuczępy, Kołaczkowice, Stopnica.

Bank Spółdzielczy w Stopnicy zobligowany ustawą , Uchwałą Zebrania Przedstawicieli z dnia 20 czerwca 1996 roku  wyraża zgodę na zrzeszenie się w Małopolskim Banku Regionalnym S.A. w Krakowie.

Bank Spółdzielczy w Stopnicy realizując wymogi Ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. w dniu 15 marca 2002 r. podpisał umowę zrzeszenia z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A w Warszawie, który powstał poprzez połączenie siedmiu banków o zasięgu regionalnym.

Dzięki posiadanym funduszom własnym w wymaganej wysokości Bank funkcjonuje – co najważniejsze samodzielnie stara się sprostać stawianym  mu wymaganiom i nadal rozwija się.