REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI BLIK W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STOPNICY

POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Usługi BLIK w Aplikacji Mobilnej przez Klientów Banku (dalej „Regulamin”).

2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 • Aplikacja Mobilna – aplikacja mobilna BS Stopnica służąca do obsługi usługi BLIK przez Klientów Banku, umożliwiająca dostęp zarejestrowanemu Użytkownikowi Aplikacji Mobilnej do dokonywania płatności przy użyciu Kodu BLIK;
 • Akceptant – podmiot, który udostępnia zapłatę za usługę lub towar za pośrednictwem Usługi BLIK;
 • Bank – Bank Spółdzielczy w Stopnicy;
 • Klient – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych lub małoletni powyżej 13 roku życia korzystająca z oferty Banku w zakresie Rachunku bankowego (w tym Posiadacz rachunku, Pełnomocnik ogólny, Użytkownik Aplikacji Mobilnej);
 • Kod BLIK – jednorazowy sześciocyfrowy kod generowany w Aplikacji Mobilnej, służący do autoryzacji Transakcji BLIK przez Użytkownika Aplikacji Mobilnej;
 • Osoby nieuprawnione - są to osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne, niebędące Użytkownikiem Aplikacji Mobilnej;
 • Pełnomocnik ogólny - osoba fizyczna, upoważniona przez Posiadacza rachunku do dysponowania rachunkiem w takim zakresie jak Posiadacz rachunku, włącznie z zamknięciem rachunku, o ile tak stanowi treść pełnomocnictwa;
 • Posiadacz rachunku – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych lub małoletni powyżej 13 roku życia, która zawarła z Bankiem Umowę, przy czym w przypadku rachunku wspólnego przez Posiadacza rachunku należy rozumieć każdego ze współposiadaczy rachunku;
 • Rachunek bankowy/Rachunek – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w złotych polskich w Banku na rzecz Posiadacza rachunku, służący do wykonywania transakcji, przechowywania środków pieniężnych oraz prowadzenia rozliczeń;
 • Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych – Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Stopnicy;
 • System BLIK – polski schemat płatności mobilnych, który umożliwia Posiadaczowi rachunku korzystającego z Aplikacji Mobilnej dokonywanie Transakcji BLIK;
 • Terminal POS – terminal umożlwiający dokonywanie transakcji bezgotówkowych przy wykorzystaniu Usługi BLIK;
 • Transakcja BLIK – transakcja płatnicza zainicjowana przez Klienta przy użyciu Aplikacji Mobilnej, za pośrednictwem Systemu BLIK, wymagająca autoryzacji Kodem BLIK;
 • Umowa – umowa o Rachunek lub umowa ramowa tj. o prowadzenie Rachunku wraz z innymi produktami i usługami bankowymi;
 • Urządzenie mobilne – wielofunkcyjne urządzenie przenośne z dostępem do internetu, integrujące w sobie funkcje komputera i/lub telefonu komórkowego;
 • Usługa BLIK – usługa umożliwiająca dokonywanie Transakcji BLIK;
 • Użytkownik Aplikacji Mobilnej - Klient będący Posiadaczem rachunku lub osoba, która jest uprawniona do dysponowania Rachunkiem w ramach pełnomocnictwa ogólnego w Aplikacji Mobilnej w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku.

UŻYTKOWNICY USŁUGI BLIK

1. Użytkownikiem Usługi BLIK może być Klient, który:

1) Posiada Rachunek lub jest Pełnomocnikiem ogólnym do Rachunku, z zastrzeżeniem, że rodzaje rachunków obsługiwanych przez Aplikację Mobilną określa Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych;

2) Posiada aktywną usługę eBankNet;;

3) Podał inne dane wymagane do uruchomienia Usługi BLIK zgodnie z ofertą Banku oraz posiada Urządzenie mobilne powiązane z numerem telefonu operatora sieci telefonii komórkowej, spełniające wymagania techniczne dotyczące instalacji i korzystania z Aplikacji Mobilnej;

4) Pobrał i zainstalował na Urządzeniu mobilnym Aplikację Mobilną;

5) Zapoznał się i zaakceptował warunki Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych;

6) Zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin.

2. Bank umożliwia dostęp do Usługi BLIK Klientom Banku na zasadach określonych w Regulaminie.

AKTYWACJA USŁUGI BLIK

1. Po spełnieniu wszystkich wymagań określonych w 2 Użytkownik aktywuje usługę BLIK za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej. W celu aktywacji usługi BLIK konieczne jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

2. Jednocześnie, akceptując niniejszy Regulamin, Klient upoważnia Bank, na mocy art. 104 ust. 3 Ustawy prawo bankowe oraz w celu korzystania jako Klient Banku z Usługi BLIK, jak i w celu dokonywania Transakcji BLIK, w okresie korzystania przez Użytkownika Aplikacji Mobilnej z Usługi BLIK, do przekazywania informacji stanowiących tajemnicę bankową w rozumieniu art. 104 Ustawy prawo bankowe pozostających w związku z realizacją zadań i czynności w ramach obsługi Systemu BLIK do: Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz Polskiego Standardu Płatności Sp. z o.o. i KIR S.A.

3. Użytkownik Aplikacji Mobilnej w każdym czasie może zmienić Rachunek, który będzie powiązany z Usługą BLIK.

4. Użytkownik Aplikacji Mobilnej może korzystać z Usługi BLIK tylko na jednym Urządzeniu mobilnym.

5. Użytkownik Aplikacji Mobilnej może wyłączyć Usługę BLIK w każdej chwili w trybie natychmiastowym, poprzez dezaktywację Usługi BLIK w Aplikacji Mobilnej.

6. Odstąpienie od Umowy Rachunku bankowego, który został powiązany z Usługą BLIK oraz wypowiedzenie, rozwiązanie lub wygaśnięcie tej Umowy, skutkuje uniemożliwieniem korzystania z Usługi BLIK z chwilą skutecznego odstąpienia od Umowy, upływu okresu wypowiedzenia, rozwiązania lub wygaśnięcia, o ile Klient nie dokonał wyboru innego Rachunku w Aplikacji Mobilnej.

7. Ponowna aktywacja Usługi BLIK nie wymaga ponownej akceptacji Regulaminu.

TRANSAKCJE REALIZOWANE ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI BLIK

 1. Usługa BLIK daje możliwość dokonywania:

1) Bezgotówkowych transakcji w Terminalach POS oraz przez Internet u Akceptantów;

2) Wypłat gotówki w bankomatach oznaczonych znakiem systemu BLIK.

 1. Dokonanie Transakcji BLIK i jej autoryzacja w ramach Usługi BLIK wymaga:

1) Odblokowania Urządzenia mobilnego;

2) Zalogowania do Aplikacji Mobilnej;

3) Wygenerowania Kodu BLIK w Aplikacji Mobilnej;

4) Wprowadzenia wygenerowanego Kodu BLIK w Terminalu POS w sklepie stacjonarnym, w bankomacie lub na stronie internetowej w celu autoryzacji Transakcji BLIK;

5) Potwierdzenia Transakcji BLIK w Aplikacji Mobilnej kodem PIN ustanowionym w procesie aktywacji Aplikacji Mobilnej, w przypadku gdy jest to konieczne.

 1. Momentem otrzymania zlecenia płatniczego przez Bank dla Transakcji BLIK jest moment autoryzacji Transakcji BLIK przez Użytkownika Aplikacji Mobilnej.
 2. Kod BLIK jest ważny 2 minuty od momentu jego wygenerowania.
 3. Transakcja BLIK realizowana przez Posiadacza rachunku między 13. a 18. rokiem życia, nieprzekraczająca w miesiącu kalendarzowym równowartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jest uważana jako dyspozycja mieszcząca się w granicach zwykłego zarządu.
 4. Bank odmawia realizacji Transakcji BLIK w przypadku, gdy:

1) Rachunek został zamknięty;

2) Zostało odwołane pełnomocnictwo ogólne;

3) Użytkownik Aplikacji Mobilnej podał nieprawidłowe dane podczas autoryzacji Transakcji BLIK;

4) Klient nie został uwierzytelniony;

5) Został przekroczony czas ważności Kodu BLIK;

6) Został przekroczony limit transakcyjny dla Transakcji BLIK;

7) Kwota Transakcji BLIK przewyższa wysokość dostępnych środków na Rachunku Klienta.

 1. Anulowanie Transakcji BLIK jest możliwe do momentu dokonania autoryzacji Transakcji BLIK. Po dokonaniu autoryzacji Klient może odwołać Transakcję BLIK wyłącznie u Akceptanta, jeżeli istnieje taka możliwość i Akceptant wyraża na to zgodę.
 2. Szczegółową listę dostępnych funkcjonalności dla Usługi BLIK oraz informację o obowiązującej wysokości limitów kwotowych dla Transakcji BLIK można uzyskać w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku.
 3. Użytkownik Aplikacji Mobilnej może dokonać włączenia i wyłączenia Usługi BLIK.

INNE POSTANOWIENIA

 1. Użytkownik Aplikacji Mobilnej zobowiązany jest do:

1) Korzystania z przedmiotowej usługi zgodnie z zawartymi z Bankiem umowami oraz zapisami odpowiednich regulaminów produktowych;

2) Nieudostępniania Osobom nieuprawnionym Urządzenia mobilnego, na którym znajduje się Aplikacja Mobilna z Usługą BLIK, Kodu BLIK oraz kodu PIN do Aplikacji Mobilnej;

3) Podejmowania niezbędnych środków bezpieczeństwa służących zapobieganiu wystąpienia nieautoryzowanych transakcji, w tym odpowiedniego zabezpieczenia Urządzenia mobilnego poprzez:

a) aktualizacje systemu operacyjnego oraz Aplikacji Mobilnej,

b) stosowanie oprogramowania antywirusowego,

c) stosowanie zapór bezpieczeństwa, jeżeli to możliwe,

d) korzystanie z przeglądarek internetowych rekomendowanych przez Bank;

4) Ochrony i przechowywania osobno Urządzenia mobilnego z Aplikacją Mobilną, kodu PIN oraz innych danych służących do odblokowania ekranu Urządzenia mobilnego lub dostępu do Aplikacji Mobilnej z zachowaniem należytej staranności;

5) Niezwłocznego zgłoszenia faktu utraty, kradzieży, przywłaszczenia lub nieuprawnionego użycia Urządzenia mobilnego, na którym znajduje się Aplikacja Mobilna z Usługą BLIK. Zgłoszenie to ma na celu rozparowanie urządzenia lub zablokowanie dostępu do bankowości elektronicznej. Zgłoszenie może zostać dokonane telefonicznie pod numerem Infolinii Banku 41/377 90 50, z zastosowaniem przepisów 75 Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych, lub w placówce Banku.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia regulaminów odpowiednich produktów bankowych.
 2. Bankowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, w przypadku:

1) Zmian w Usłudze BLIK lub w innych produktach mających wpływ na działanie Usługi BLIK, związanych z postępem technologicznym i informatycznym, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa lub ułatwienie korzystania z Usługi BLIK, o ile powodują one konieczność zmiany Regulaminu;

2) Wprowadzenia nowych lub zmiany obecnie obowiązujących przepisów prawa lub wydania przez uprawnione organy państwowe rekomendacji lub interpretacji w sprawie sposobu stosowania tych przepisów, jeżeli powoduje to konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do rozwiązań wynikających z wydawanych przepisów prawa, rekomendacji lub interpretacji.

 1. O zakresie wprowadzanych zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 2 Bank zawiadamia Użytkownika aplikacji w sposób określony w Umowie, w terminie nie później niż dwa miesiące przed datą ich wejścia w życie.
 2. O zmianach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, Użytkownik aplikacji jest informowany z pominięciem trybu opisanego w ust. 4, poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Banku lub na wyciągu bankowym.